DANE OSOBOWE W MONITORINGU VIVO! LUBLIN

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu zapisanego w systemie monitoringu wizyjnego centrum handlowego VIVO! Lublin (Dane Osobowe) jest Galeria Zamek sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres korespondencyjny: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, nr KRS: 147567 (Administrator).

Dane Osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie VIVO! Lublin oraz dokumentacji incydentów mogących stanowić naruszenie prawa – art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Okres przechowywania Danych Osobowych: do nadpisania nagrania w systemie (nie dłużej niż 30 dni od nagrania). Jeśli nagranie obejmuje incydent mogący stanowić naruszenie prawa, okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń.

Obszar VIVO! Lublin objęty monitoringiem Administratora: drzwi wejściowe do budynku, korytarze/lobby ogólnodostępne, windy ogólnodostępne, schody budynku, otoczenie obiektu (parking wewnętrzny, taras, wjazdy do budynku, strefa dostaw, wewnętrzne drogi dojazdowe).

Dane Osobowe są udostępniane w niezbędnym zakresie:
• Solid Security sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 98627: zapewniającej ochronę osób i mienia na terenie VIVO! Lublin;
• CBRE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 20238: zarządcy VIVO! Lublin;
• IMMOFINANZ Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 289401: zapewniającej Administratorowi wsparcie operacyjne oraz prawno-księgowe;
• firmom instalującym i serwisującym urządzenia infrastruktury monitoringu.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia Danych Osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Dochodzić praw związanych z ochroną danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje możesz pod adresem internetowym: https://www.immofinanz.com/en/gdpr lub pisemnie na adres Administratora.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.