Zgoda na newsletter

INFORMACJA zgodnie z art. 13 RODO

 

w sprawie wykorzystywania danych osobowych dla newsletteru i powiadomień

 

Państwa dane są u nas bezpieczne! Mamy obowiązek chronić Państwa dane i podchodzimy do tego bardzo poważnie. Będziemy wdzięczni, jeśli znajdą Państwo czas i przeczytają poniższe informacje, by dowiedzieć się, dlaczego gromadzimy Państwa dane i w jakiej formie je przetwarzamy. 

 

Podczas rejestracji do naszego newsletteru i/lub na blogu podali Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wyrazili zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, abyśmy mogli przesyłać Państwu newsletter i powiadomienia o nowych wpisach na blogu na temat produktów i usług IMMOFINANZ. 

 

Jeśli zarejestrowali się Państwo do naszego newsletteru przy okazji prezentacji dla inwes-torów prywatnych i podali nam swoje dane osobowe, tj. nazwisko, tytuł, adres e-mail i adres do korespondencji, oraz poinformowali nas, czy i jakie powiadomienia chcą Państwo ot-rzymywać, wówczas wyrazili Państwo zgodę również na przetwarzanie tych danych w celu przesyłania komunikatów prasowych, raportów, wpisów z bloga i filmów.

 

Jeśli zarejestrowali się Państwo do naszego newsletteru jako dziennikarze, wówczas wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, redakcji, adresu redakcji i numeru służbowego telefonu komórkowego w celu przesyłania wiadomości korporacyjnych, powiadomień ad hoc i zaproszeń na wydarzenia.

 

W przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo do naszego newsletteru jako inwestor, wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, firmy, stanowiska, adresu do korespondencji, numeru służbowego telefonu komórkowego oraz informacji na temat ostatniego spotkania z przedstawicielami IMMOFINANZ w celu przesyłania wiadomości korporacyjnych, powiadomień ad hoc i zaproszeń na wydarzenia.

 

Wymienione wyżej zgody mogą Państwo w każdej chwili wycofać bez podawania przyczyny za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://immofinanz.com/en/gdpr albo pisemnie, kierując korespondencję na adres 

 

IMMOFINANZ AG 
zH Datenschutzkoordinator
Wienerbergstraße 9
1100 Wiedeń, Austria 

 

lub klikając link znajdujący się we wszystkich newsletterach i powiadomieniach.

 

Państwa dane zapisywane są w naszej bazie danych klientów. Operatorem tej bazy jest firma Oracle Austria GmbH (Oracle) jako tak zwany podmiot przetwarzający, która, działając jako taki podmiot, przetwarza Państwa dane wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi in-strukcjami. Firma Oracle posiada znak certyfikacyjny Tarczy Prywatności UE-USA jako prze-dsiębiorstwo bezpieczne z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych i przy wykonywaniu swoich zadań korzysta również z podwykonawców w krajach spoza Unii Euro-pejskiej. Zobowiązaliśmy jednak firmę Oracle i jej podwykonawców na mocy zawartej um-owy do zapewnienia wystarczającej ochrony Państwa danych i przestrzegania przepisów UE w tej materii.

 

W ramach usług serwisowych i konserwacyjnych dostęp do pobieranych danych ma firma Primeone business solutions GmbH (primeone) jako podmiot przetwarzający. Prosimy pamiętać, że Państwa dane osobowe są zapisane u nas i nie dochodzi do fizycznego ich prze-kazywania. 

 

Ponadto w ramach bieżącej opieki nad naszą stroną dostęp do pobranych danych ma firma Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach”) jako podmiot przetwarzający. Zobo-wiązaliśmy firmę Goldbach na mocy zawartej umowy do zapewnienia wystarczającej ochrony Państwa danych. 

 

Przechowujemy Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to konieczne do celu, w którym je pobraliśmy, i dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody. Do celów obsługi klienta i marke-tingowych (informacje o naszych usługach, loteriach, ankiety mierzące zadowolenie, akcje związane z pozyskiwaniem klientów itp.) w ramach wykonywania umów, które zawarliśmy z Państwem, Państwa dane przechowywane są przez czas trwania stosunków handlowych i co do zasady przez kolejne trzy lata po zakończeniu tych stosunków. W związku z tym należy również uwzględnić, że z powodów uwarunkowanych prawem podatkowym umowy i inne dokumenty dotyczące naszego stosunku umownego przechowuje się przez okres siedmiu lat (§ 132 austr. Ordynacji Podatkowej). W poszczególnych przypadkach, np. toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, może być konieczne przechowywanie Państwa danych również przez dłuższy czas. 

 

Dodatkowo mają Państwo prawo zażądać informacji, jakie dane przetwarzamy (vide art. 15 RODO), poprawiać swoje dane lub zlecić ich usunięcie (vide art. 16 RODO), ograniczyć przet-warzanie Państwa danych (vide art. 18 RODO), sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych (vide art. 21 RODO) oraz otrzymać Państwa dane w celu przeniesienia do innego administra-tora danych (vide art. 20 RODO). 

 

Jeśli, mimo naszego zobowiązania do przetwarzania Państwa danych zgodnie z prawem, wbrew oczekiwaniom dojdzie do naruszenia Państwa prawa do zgodnego z przepisami przetwarzania danych, mogą Państwo złożyć skargę w Austriackim Urzędzie Ochrony Danych (www.dsb.gv.at) lub w innych właściwych organach ochrony danych. 

 

Mamy nadzieję, że w niniejszej informacji jasno i przejrzyście przedstawiliśmy, w jakiej for-mie i do jakich celów przetwarzamy Państwa dane. Jeśli mimo to mają Państwo pytania w sprawie przetwarzania danych, prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem do spraw ochrony danych osobowych w IMMOFINANZ za pośrednictwem formularza na stronie https://immofinanz.com/en/gdpr.

 

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wiedeń

FN 114425y, Sąd Rejestrowy w Wiedniu
NIP: ATU 37681807
DVR 0607274

 

Właściwy organ nadzoru:

Finanzmarktaufsicht [Nadzór Rynków Finansowych], Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wiedeń, www.fma.gv.at