Súhlas s newsletterom

Informácie podľa článku 13 GDPR

 

o používaní osobných údajov pre newsletter a zasielanie správ

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Zaväzujeme sa, že budeme vaše údaje chrániť a že toto nariadenie berieme s plnou vážnosťou. Prosíme vás, venujte tomuto informačnému letáku trocha času a urobte si obraz o tom, prečo od vás vaše osobné údaje požadujeme a akou formou ich spracovávame.

 

Pri registrácii na našom newsletteri a/alebo blogu ste uviedli vaše krstné meno a priezvisko a taktiež aj e-mailovú adresu a potvrdili ste, že súhlasíte so spracovaním týchto osobných úda-jov, na účely zasielania newsletterov a oznámení o výskyte nových blogových príspevkov o produktoch a službách od spoločnosti IMMOFINANZ.

 

Ak ste sa zaregistrovali ako súkromný investor nášho newsletteru – Roadshow a uviedli vaše osobné údaje, teda oslovenie, meno, akad. titul, e-mail a adresu, ako aj to, či a aké oznáme-nia si želáte, dali ste tým zároveň aj súhlas na spracovanie týchto uvedených údajov s cieľom zasielania tlačových správ, oznámení, blogových príspevkov a videí.

 

Ak ste sa na našom newsletteri zaregistrovali ako novinár, uviedli ste vaše priezvisko a meno, e-mail, názov a adresu redakcie, firemné mobilné tel. číslo, dali ste tým zároveň aj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov s cieľom zasielania Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na podujatia.

 

Ak ste sa zaregistrovali ako investor pre náš newsletter, uviedli ste pre spracovanie vaše osobné údaje, a to priezvisko a meno, e-mail, pozíciu, názov a adresu redakcie, firemné mo-bilné telefónne číslo a informácie o poslednom stretnutí so zástupcami firmy IMMOFINANZ, dali ste tým zároveň aj súhlas na zasielanie Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na podujatia.

 

Vyššie uvedené súhlasy môžete pomocou formulára, ktorý nájdete na https://immofinanz.com/en/ochrana-osobnych-udajov   kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť, alebo taktiež aj písomne na

 

IMMOFINANZ AG
Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Austria

 

alebo aj kliknutím na link, ktorý nájdete na všetkých newsletteroch a oznámeniach.

 

Vaše osobné údaje sú uložené v našej zákazníckej databanke. Táto databanka je spravovaná spoločnosťou Oracle Austria GmbH (Oracle), ktorá je tzv. vykonávateľom, ktorý vaše údaje spracuje výhradne len na základe nášho poverenia a na náš príkaz. Spoločnosť Oracle bola certifikovaná EU-U.S. Privacy Shield ako „spoločnosť s bezpečným spracovaním dát“. Oracle využíva pri plnení zákaziek taktiež subdodávateľov z krajín mimo Európskej únie, pričom táto spolupráca prebieha na základe zmluvy, v ktorej sa obe spoločnosti zaväzujú, že budú dodržiavať nariadenia EÚ pre ochranu osobných údajov.

 

Firma Primeone business solutions GmbH (Primeone), má ako vykonávateľ v rámci servisných služieb a údržby taktiež prístup k osobným údajom. Dbáme na to, aby vaše osob-né údaje zostali u nás uložené a aby nedošlo k žiadnemu fyzickému presunu osobných úda-jov. 

 

Ďalej má k týmto zhromaždeným údajom prístup aj spoločnosť Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“), ktorá sa ako vykonávateľ priebežne stará o našu webovú stránku. Táto je taktiež zmluvne zaviazaná na dostatočnú ochrane osobných údajov.

 

Vaše údaje uchovávame len v čase, ktorý je nevyhnutne potrebný pre vykonanie vami zvo-lenej služby, alebo do odvolania vášho súhlasu. S cieľom starostlivosti o zákazníkov a marketingu (informácie o našich službách, výherné hry, prieskum spokojnosti zákazníka, udržiavanie a získavanie zákazníkov a pod.), v rámci plnenia zmlúv, ktoré sme s vami uzatvori-li, uchovávame vaše osobné údaje počas trvania obchodného vzťahu a po ukončení ob-chodného vzťahu zásadne len počas ďalších troch rokov. V tejto súvislosti je však potrebné zohľadniť, že podľa daňového zákona (§ 132 Zákona o daniach z príjmov – EstG) v jednotlivých prípadoch, ako napríklad v prípade úradného alebo súdneho konania, musia byť osobné údaje uchované aj dlhšie.

 

Okrem toho máte právo vyžiadať si informácie o tom, ktoré vaše údaje sú nami spracovávané (pozri detailne článok 15 GDPR), máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie (pozri detailne článok 16 GDPR), máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov (pozri detailne článok 18 GDPR), máte právo vyjadriť nesúhlas so spracovaním osobných úda-jov (pozri detailne článok 21 GDPR) a máte právo vyžiadať si informácie o tom, ktoré údaje poskytol prevádzkovateľ na spracovanie inému subdodávateľovi (pozri detailne článok 20 GDPR).

 

Ak by došlo pri spracovaní vašich osobných údajov, neočakávanie k porušeniu zákona, máte právo podať sťažnosť na rakúskom Úrade na ochranu osobných údajov (www.dsb.gv.at) a taktiež aj na iných príslušných inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov.

 

Dúfame, že sme vám vďaka tomuto informačnému letáku podali dostatočné množstvo in-formácií o tom, ako a na aký účel spracovávame vaše osobné údaje. Ak by ste predsa len mali nejaké otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete pomocou formulára, ktorý nájdete na https://immofinanz.com/en/gdpr, kontaktovať koordinátora firmy IMMOFINANZ. 

 

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien

FN 114425y, HG Wien
UID : ATU 37681807
DVR 0607274 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Finanzmarktaufsicht
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Wien
www.fma.gv.at