NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Deoarece asigurarea protecției dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligențele necesare pentru a ne conforma și alinia standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 („Regulamentul”).

 

 1. Datele de identificare ale Operatorului

Operatorul de date este POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A., o societate pe acțiuni având sediul social in Romania, județul Cluj, localitatea Florești, strada Avram Iancu, Nr. 492-500,  înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de înregistrare J12/1492/1997, având Cod Unic de Identificare Fiscala RO 9693652, reprezentată de catre CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY SRL, cu sediul ȋn București, sector 1, Calea Floreasca, Nr. 165, Clădirea One Tower of Bucharest, Splaiul Nr. 1, Biroul Nr. 1, Etaj 14, ȋnregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/6638/1997, având Cod Unic de Ȋnregistrare RO 9730670, Cont: RO63 RZBR 0000 0600 0523 5901, deschis la Banca Raiffeisen, Bucureşti.

Și poate fi contactat la adresa de e-mail: receptie@vivo-shopping.com

 

 1. Definiții

Activități de prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

 1. Descrierea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal

VIVO! Cluj-Napoca, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colectează și prelucrează înregistrari video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor personale, ale clienților și vizitatorilor, dar și ale chiriașilor, precum şi pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii.

Sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activităţii clienților, angajaţilor sau colaboratorilor sau pentru pontajul angajaţilor, unicul scop fiind creșterea gradului de securitate.

Sistemul video existent a fost instalat în urma unor analize de risc, fiind operat de o societate autorizată de protecție și pază. Zonele supravegheate video cuprind:

 • zone de acces şi spaţii destinate publicului,
 • zone cu acces restricţionat,
 • parcarea,
 • împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare, de descărcare a mărfurilor și depozitare,
 • locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a mărfurilor.

Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birouri, toalete sau alte locaţii similare.

Toate zonele monitorizate prezintă afișe care avertizează la loc vizibil supravegherea video.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal vizate de activitățile de prelucrare

Prin intermediul sistemului de supraveghere video este prelucrată exclusiv imaginea persoanei vizate, respectiv numerele de înmatriculare ale autoturismelor parcate în parcarea VIVO! Cluj-Napoca.

 

 1. Temeiul desfășurării activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal

5.1.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video este realizată în baza Art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” și în baza Art.6 alin. (1) lit. f) din Regulament, „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă”.

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea actelor normative în vigoare.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii obligațiilor impuse de actele normative în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise autorităților naţionale, agenţiilor sau autorităţilor de supraveghere sau furnizorilor de servicii de pază, dar și societății care administrează activitatea VIVO!.

Operatorul va informa titularul datelor cu caracter personal privind identitatea destinatarilor în cazul în care vor avea loc transferuri de date cu caracter personal ce nu au fost detaliate în prezentul document.

 

 1. Măsuri de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu standardele impuse de actele normative în vigoare și cu politicile și procedurile adoptate de VIVO!.

În cazul în care în procesul de prelucrare a datelor vot fi utilizate serviciile unor terți, prealabil desfășurării oricăror activități de prelucrare, aceștia vor trece printr-un proces de verificare menit să asigure respectarea standardelor impuse de actele normative în vigoare și de politicile și procedurile adoptate de VIVO!.

Totodată, în vederea asigurării confidențialității datelor cu caracter personal colectate, operatorul a implementat următoarele măsuri:

 limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerinţelor legale;

 acces fizic restricţionat la spaţiile unde se află mediile de stocare pe care se stochează imaginile înregistrate, dar și unde se pot vizualiza imaginile video;

 limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajaţii / agenţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de pază;

 control acces logic la înregistrări.

 instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor pentru persoanele care vizualizează imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate;

 asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoanele împuternicite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

 

 1. Durata de stocare

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este determinată de perioada necesară în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele și cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare. Durata de stocare este în conformitate cu cerinţele legale, fiind de 20 de zile, după acest interval imaginile ştergându-se automat în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a autorităților, durata de stocare a imaginilor poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

9.1. Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 scopurile prelucrării;

 categoriile de date cu caracter personal vizate;

 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

 acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

În cazul solicitării de acces la imagini înregistrate care privesc persoanele vizate, soluționarea cererii se poate face prin acordarea accesului la înregistrarea solicitată sau prin transmiterea unei copii a acesteia. Cererea de acces trebuie să menţioneze data, ora, locaţia pentru care se dorește acces la înregistrarea camerei de supraveghere.

Este posibilă restricţionarea accesului pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane (de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau imaginile acestora nu se pot edita).

 

9.2. Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

9.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, cu excepția următoarelor cazuri:

 • există o obligație legală care impune operatorului să păstreze datele;
 • din motive de interes public (de exemplu, sănătate publică, scopuri de cercetare științifică).
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

9.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării.

 

9.5. Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

 

9.6. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

 1. Dreptul Operatorului de a modifica prezenta notă de informare

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare, unilateral. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Biroul de Informații și afișată pe site-ul https://vivo-shopping.com/ro/cluj-napoca/.

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email: receptie@vivo-shopping.com