Výherní čtvrtky s cenami až za 200 000 Kč!
Ve VIVO! Hostivař jsou všechny dny skvělé, ale čtvrtky jsou super!

Přijďte v termínu od 20. 10. do 3. 11. 2022 nakoupit alespoň za 600 Kč a ve čtvrtek si vyzvedněte ruličku s některým z dárků v celkové hodnotě až 200 000 Kč. Zároveň se zúčastněte losování o iPhone 13.

Stánek bude otevřený ve dnech 20. 10., 27. 10. a 3. 11. od 10 do 18 hod. Účtenky nelze sčítat a neplatí pro nákupy v hypermarketu Albert.

Akce potrvá do vyčerpání zásob.


KOMPLETNÍ PODMÍNKY AKCE

Úplná pravidla a podmínky akce „SUPER ČTVRTKY“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ.

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 1, Vladislavova1390/17, PSČ 110 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá od 20.10. – 3. 11. 2022 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO!“) nebo do rozdání plánovaného počtu.

• Účastník (každá fyzická osoba starší 18 let) při předložení účtenky (účtenky nelze sčítat) v hodnotě přesahující 600,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (nevztahuje se na nákupy v hypermarketu Albert) má nárok na vyzvednutí 1 dárku. Zákazník se může zúčastnit i soutěže o mobilní telefon iPhone 13. Stačí registrační leták vhodit do soutěžního boxu vedle stánku. Každý čtvrtek lze registrovat a vhodit pouze jeden leták. Výherce telefonu vylosujeme 3. 11. 2022 v 18 hodin a pokud nebude fyzicky přítomen, bude kontaktován přes email, který uvede na registračním letáku. Hlavní výhra iPhone 13 bude Výherci předána po dohodě s Organizátorem na Správě centra OC VIVO! Hostivař, v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. V případě, že Výherce tuto výhru či její převzetí odmítne nebo výhru nepřevezme ani ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předchozí výzvy Organizátora k jejímu převzetí, propadá výhra ve prospěch Organizátora Soutěže. Výherce je při přebírání výhry povinen prokázat se platným průkazem totožnosti a účtenkou, kterou se výherce do soutěže registroval. Pokud tak neučiní (neprokáže svoji totožnost a účtenku), Organizátor je oprávněn mu výhru nepředat. 


  • Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce.

  • Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci a všichni zaměstnanci nájemců OC VIVO! Hostivař a i všech spolupracujících agentur (např. M2C). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

    Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s touto akcí. Nárok na dárek nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
    Vymáhání soudní cestou je ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vyloučeno. Pokud si zákazník dárek nevyzvedne ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost obdržet „dárek“ zaniká.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.