Středa 28 srpen 2019 - Středa 28 srpen 2019

NAKUPTE V NOVÉM HYPERMARKETU ALBERT A VYHRAJTE

Ve středu 28. 8. otevíráme v obchodním centru VIVO! Hostivař nově zrekonstruovanou prodejnu Albert. Před prodejnou najdete kolo štěstí, na kterém si při nákupu nad 500 Kč můžete od 10 do 18 hod. vytočit zajímavé ceny, jako jsou např. vstupenky do kina nebo dárkové poukazy do vybraných prodejen OC VIVO! Hostivař.

Dále jsme pro Vás připravili ochutnávku müsli srdíček z řady Nature’s Promise. Výběr zboží Vám zpříjemní DJ mixem pohodové muziky a z připraveného fotokoutku si odnesete obrázek na památku.

Kompletní pravidla:
Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce 28. 8. a účtenky nelze sčítat. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Před točením na kole šteští je zákazník povinen se prokázat účtenkou. Na získání výher není právní nárok.

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká cena se neodevzdá.