Wrotkarski zawrót głowy w VIVO! Piła

Zabawa w aktywnym wydaniu

Lato z VIVO! Piła będzie stanowić okazję, aby nie tylko spróbować swoich sportowych sił, ale również skorzystać z zabawy w atrakcyjnym wydaniu. Tor wrotkarski zawita przy naszym centrum handlowym w dniach 29.07 – 27.08, zajmując miejsce obok plaży – na placu od strony ulicy 14 Lutego. Będziecie mogli zaliczyć tu przysłowiową „jazdę bez trzymanki” w godzinach od 12:00 do 20:00. Tor zostanie wyposażony w akcesoria, które umożliwią organizację animacji, a także przeprowadzenie wielu wrotkarskich aktywności w trakcie jazdy. Wszystko to będzie się działo do akompaniamentu wakacyjnej muzyki.

Rozrywka dla każdego

Z darmowej wrotkarskiej zabawy skorzystać będą mogli wszyscy, bez wyjątku. Na miejscu pojawią się doświadczeni instruktorzy, którzy umożliwią najmłodszym dobrą zabawę. Przy torze dostępna będzie również wypożyczalnia sprzętu, w której każdy chętny, w razie potrzeby, będzie mógł skorzystać z wrotkarskiego wyposażenia: wrotek (o rozmiarach 28-42), kasku i kompletu ochraniaczy.

 

REGULAMIN WROTKARNI
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Wrotkarni.
2. Wrotkarnia czynna jest w okresie od 29.07 do 27.08 z wyłączeniem 15.08 oraz niedziel.
3. Wrotkarnia przeznaczona jest dla dzieci oraz osób dorosłych. O ilości osób decyduje obsługa.
Z wrotkarni jednorazowo korzystać może maksymalnie 15 osób.
4. Z wrotkarni mogą korzystać dzieci od 4 roku życia. Dzieci i młodzież od 4 do 12 lat mogą
korzystać z Wrotkarni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność.
Młodzież w wieku od 12 do 18 lat może korzystać z obiektu bez opiekuna, lecz jedynie za jego
pisemną zgodą.
5. Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
6. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Wrotkarni ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
7. Przebywanie na terenie Wrotkarni wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania
regulaminu oraz wykonywania poleceń i zaleceń pracowników Wrotkarni.
8. Na terenie Wrotkarni funkcjonują:
⚫ tor do jazdy na wrotkach,
⚫ wypożyczalnia sprzętu (wrotki, kask i ochraniacze).
9. Wrotkarnia ma charakter ogólnodostępny i jest czynna zgodnie z harmonogramem, dostępnym
w Obiekcie. Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania obiektu,
a także zamykania obiektu w określone dni i godziny. W przypadku poważnej awarii technicznej Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w każdym momencie.
10. Podczas jazdy obowiązkowe jest używanie sprzętu ochronnego, tj. wrotek, kasku oraz kompletu
ochraniaczy. Osoba, która świadomie rezygnuje z kasku i ochraniaczy, robi to na własną
odpowiedzialność.
11. Każdy Użytkownik Wrotkarni zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas
korzystania z obiektu, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samego oraz innych Użytkowników.
12. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy oraz kontrolować prędkość jazdy, by
zapobiec kolizjom. O zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa obiektu.
13. Podczas przerw technicznych wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia toru
Wrotkarskiego.
14. Wszelkie nieprawidłowości, związane z funkcjonowaniem wypożyczonego sprzętu należy
niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
15. Na terenie Wrotkarni zabrania się:
⚫ jazdy na wrotkach poza strefą do tego wyznaczoną,
⚫ jazdy z dziećmi / innymi osobami na rękach,
⚫ wnoszenia jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na strefę do jazdy na wrotkach, m. in. telefonów komórkowych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Użytkowników toru wrotkarskiego,
⚫ spożywania posiłków,
⚫ przebywania i korzystania z obiektu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub
środków odurzających,
⚫ wnoszenia różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni
oraz innych mogących spowodować zagrożenia zdrowia bądź życia Użytkowników,

⚫ palenia tytoniu,
⚫ wchodzenia do pomieszczeń technicznych (za wyjątkiem pracowników obiektu),
⚫ zaśmiecania obiektu,
⚫ wprowadzania zwierząt,
⚫ niszczenia mienia Wrotkarni.
16. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Wrotkarni ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
17. Na terenie Wrotkarni należy zachować czystość i porządek.
18. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nieprzestrzegający Regulaminu zostaną wyproszeni z obiektu i pociągnięci do odpowiedzialności karno-
administracyjnej.

19. Obsługa Wrotkarni zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren mobilnej Wrotkarni osób,
co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub
innych.
20. Korzystanie z usług Wrotkarni związane jest z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. W związku z powyższym firma Singularity nie ponosi odpowiedzialności za
szkody zarówno na osobie, jak i mieniu wynikłe podczas korzystania z Wrotkarni – jako
związane z ryzykiem sportowym. W przypadku doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek
urazu bądź uszkodzenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić personel.
21. Osoby mające jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z infrastruktury obiektu
lub osoby, u których jazda na wrotkach może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu, nie powinny korzystać z Wrotkarni.
22. Każdy Użytkownik ma obowiązek oddać wypożyczony sprzęt w stanie nie gorszym do tego, jaki
otrzymał. Osoba ta zobowiązana jest zwrócić ten sprzęt pracownikowi obiektu w miejscu do
tego wyznaczonym, zaraz po zakończeniu korzystania z infrastruktury Wrotkarni.
23. Osoba odpowiedzialna za uszkodzenie sprzętu lub mienia Wrotkarni zostanie obciążona
materialnie.
24. Na strefie jezdnej mogą przebywać tylko osoby posiadające na nogach wrotki/rolki, uprawnione
do bezpłatnych wejść, a także osoby, które służą pomocą dla osób uczących się jazdy na
wrotkach.
25. Na wrotkarni obowiązuje limit czasowy - 30 minut na osobę. Po tym czasie użytkownik
Wrotkarni może zostać poproszony o opuszczenie strefy.
26. Osoby biorące udział w wrotkarni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych Galerii Vivo Piła.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 lipca 2022 r. do odwołania.