PRAVIDLA SLOSOVÁNÍ
„VIVO! Hostivař – průzkum spotřebitelského chování“

- pro Českou republiku -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek spotřebitelského průzkumu nazvaného „VIVO! Hostivař – průzkum spotřebitelského chování“ (dále jen „průzkum“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedeného průzkumu a následného slosování výher na internetových stránkách. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek slosování na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.


Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele slosování formou písemných dodatků.

Pořadatelem/organizátorem slosování je společnost SBF Development Praha spol. s r.o., se sídlem Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 624 17 720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 32349 (dále také jako „pořadatel“).

Originál těchto úplných pravidel bude po celou dobu slosování zveřejněn na adrese: https://vivo-shopping.com/cs/pruzkum.

 1. Termín a místo konání průzkumu:
 2. Průzkum probíhá v termínu od 7.9.2020 00:00:00 hod do 13.9.2020 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání průzkumu“) online formou. 

 3. Účastníci slosování:

 4. Účastníkem slosování se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li dále uvedené podmínky slosování (dále také „zájemce“).
 5. Ze slosování jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

  3. Účastníkem slosování se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která dokončí online průzkum do slosování a platně se registruje (dále také „účastník“ nebo „účastník slosování“).

  4. Osoby nesplňující podmínky účasti ve slosování nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do slosování zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do slosování byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze slosování bez náhrady vyloučena.  

 

III. Účast ve slosování:


 1. Do slosování se zájemce zapojí tak, že v době konání průzkumu dokončí průzkum a poskytne své identifikační údaje.
 2. Každý účastník se může průzkumu zúčastnit pouze jednou.
 3. Výhru ve slosování může každý jednotlivý účastník získat pouze jednou. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více účastníků slosování mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví účastníci za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do slosování se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru vznikl (byl vylosován a splnil veškeré podmínky slosování) dříve.
 4. Pořadatel, organizátor není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře.

 


 1. Určení výherců: 

 2. Výherci ve slosování budou určeni následujícím způsobem:

Po ukončení průzkumu bude ze všech platných registrací (učiněných v době konání průzkumu) vylosováno 10 výherců, kteří se při splnění veškerých následujících podmínek stanovených těmito pravidly stanou výherci. Soutěž tak má max. 10 výherců. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

 1. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl do registračního formuláře, do 30 pracovních dnů od skončení průzkumu.
 2. Nepodaří-li se výherci bez zavinění pořadatele či organizátora doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 3. V případě, že se do slosování v době jejího konání platně zapojí méně účastníků (popř. méně účastníku splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži nebo není-li možné rozdělit veškeré výhry vložené do soutěže z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

 4. Výhry ve slosování:

5x Voucher v hodnotě 1000 Kč od společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

2x Voucher v hodnotě 1000 Kč od společnosti dm drogerie markt s.r.o.

3x Voucher v hodnotě 1000 Kč od společnosti Takko Fashion s.r.o.

Do soutěže je celkem vloženo 10 ks dárkových voucherů.

(dále také jako „výhra”)


 1. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:
 2. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce/účastník s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
 • Správcem je pořadatel;
 • Účelem zpracování je realizace průzkumu a slosování, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
 • Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti ve slosování; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
 • Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 1 měsíce po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru;
 • Rozsah údajů: e-mail, jméno a příjmení, adresa, údaje ze soutěžní účtenky, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.
 1. Zájemci (resp. účastníci) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel průzkumu/slosování je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  VII. Závěrečná ustanovení:


 1. Pořadatel, organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
 3. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

  5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

  6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/účastník.
 5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  8. Pořadatel, organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 
 6. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://vivo-shopping.com/cs/hostivar/pruzkum.

V Praze, 1. 9. 2020